Uttalelser

Uttalelser 2007

Uttalelser
BrevdatoTittelBestemmelse
21.12.2007Høring - forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland
11.12.2007Høring - forslag til endringer i barnehageloven
07.12.2007Høring - forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren
07.12.2007Høring - forslag til endringer i konkurranseloven
05.12.2007Høring - utkast til forskrift om avgifter på flysikringstjenester - gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006 av 6. desember 2006 om fastsettelse av felles avgiftsordning for flysikringstjenester
15.11.2007Høring - Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett
22.10.2007Høyring - Endring i forskrift 2003-08-14 nr 1053 om omsetning o.a. av visse reseptfrie legemidlar utanom apotek
15.10.2007Høring - Endringer i politiloven, straffeprosessloven og forvaltningsloven
01.10.2007Høring - NOU 2007:8 En vurdering av særavgiftene
20.09.2007Lotterivirksomhet på skip - påpekning av konkurransebegrensende forhold§9e Påpekning
20.09.2007Påpekning av konkurransebegrensende forhold i drosjemarkedet§9e Påpekning
17.09.2007Høring - forslag til forskriftsbestemmelser i verdipapirforskriften om transaksjonsrapportering
17.09.2007Høring - utkast til forskrift om forvalter
04.09.2007Høring - rapport om tiltak som skal gjøre det enklere for kundene å bytte bank
31.08.2007Høring - rapport fra drosjeutvalget samt utkast til nytt drosjereglement
31.08.2007Høring - forslag til takstregulativ for Avinors lufthavner i 2008
17.08.2007Høring - Allmennkringkastingsplakat for NRK
17.08.2007Høring - Endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
14.08.2007Svar på høring - forslag til ny forskrift om eiendomsmegling og overgangsregler for ny lov om eiendomsmegling
13.08.2007Høring - internasjonal roaming - forskrift
10.08.2007Høring - Skattemessig behandling av utbytte fra samvirkeforetak
03.08.2007Høring - Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse
02.08.2007Høring - Utkast til forskrift om avgifter på bruk av Moss lufthavn, Rygge
01.08.2007Høring - anbud regionale flyruter fra 1. april 2009
23.07.2007Digitalt bakkenett for fjernsyn - Kommentarer til konsesjonens punkt 4.8 og RiksTVs utvelgelse av kanaler
13.07.2007Framlegg - forslag om endringar i ekomforskrifta, ekomlova mv. - Føresegn om fellesfakturerte tenester over elektroniske kommunikasjonsnett mv.
24.05.2007Høring - innføring av nasjonalt ID-kort
22.05.2007Høringssvar - forskrift om endring av forskrift om særavgift - avgift på gass
21.05.2007Høring - forslag til forskrift om forbud mot bonusprogram i norsk innenriks luftfart
25.04.2007Comments - Consultation paper on the possible revision of Regulation 2299/89 on a Code of Conduct for computerised reservation systems
23.04.2007Høring - en helhetlig strategi for de næringspolitiske aspekter ved forsvarets anskaffelser
17.04.2007 ACNielsen Norge AS - konkurranseloven § 10 - avtale om avvikling av ukentlig prisrapportering mv. - avslutning av saksbehandling §10 Ulovlig samarbeid
12.04.2007Høring - forslag til ny forskrift om kjøre- og hviletider innenfor vegtransport
11.04.2007Forslag til endring av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser
29.03.2007Høring - NOU 2007:1 - Meglerprovisjon i forsikring
20.03.2007Forslag til revidert lov om havner og farvann m.v
16.03.2007Høring - opplysning om premieendring ved fornyelse av forsikringsavtalen
07.03.2007Høring - utkast til midlertidig forskrift om avbrudd og opphør av individuelle livrentekontrakter
21.02.2007Revisjon av blåreseptordningen - forslag til ny blåreseptforskrift og endringer i legemiddelforskriften m.v.
26.01.2007Fylkeskommunene - påpekning av konkurransebegrensende forhold§9e Påpekning
15.01.2007Buskerud fylkeskommune - påpekning av konkurransebegrensende virkninger vedr. drosjeløyver§9e Påpekning
09.01.2007Innspill til stortingsmelding om innovasjon
03.01.2007Forskrift om konkurranseavgrensande verksemd i skogbruket
Sist endret: 05.11.2008

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse