Ulovlig samarbeid

(§ 10 i konkurranseloven)

Eksempler på ulovlig samarbeid:

Prissamarbeid der konkurrenter avtaler hvilke priser de skal operere med.

Anbudssamarbeid der konkurrenter koordinerer priser og vilkår før et anbud eller tilbud legges inn.

Markedsdeling der konkurrenter avtaler å dele kunder eller områder mellom seg, fastsetter kvoter eller avtaler produktspesialisering.

Misbruk av dominerende stilling

 (§ 11 i konkurranseloven)

Bedrifter som har en dominerende posisjon i et marked, må ikke begrense konkurransen ved å sette vilkår eller opptre på måter som stenger konkurrenter ute eller vanskeliggjør etableringen for nye aktører.

Klage på konkurranseskadelig atferd

Konkurransetilsynet kan gripe inn mot ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling ved å kreve at den ulovlige atferden opphører. Et pålegg om opphør kan omfatte ethvert tiltak som er nødvendig for å bringe overtredelsen til opphør.

Les mer om hva som skal til for at Konkurransetilsynet kan gripe inn:

Dersom du mener at din bedrift utsettes for atferd som kan skade konkurransen, kan du sende en klage – en anmodning om å gi pålegg om opphør – til Konkurransetilsynet. Benytt skjemaet nedenfor, eller send klagen i posten (adresseinformasjon).

For å kunne ta stilling til anmodningen, er Konkurransetilsynet avhengig av å få detaljerte opplysninger om relevante faktiske forhold. Tilsynet kan også på eget initiativ hente inn ytterligere informasjon – fra klager, innklagede eller andre.

Ved klager følges saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og konkurranseloven. 

Merk
Det er ønskelig at tilsynet kontaktes på telefon (55 59 75 00) før eventuelt skriftlig dokumentasjon oversendes.


Klageskjema – anmodning om å gi pålegg om opphør etter konkurranseloven § 12

Felter merket med * må fylles ut.

Klager 
*
*
*
*
:*
*
*
*
  
Innklagede 
*
*
  
Klagers forhold til innklagede 
*
  
Nærmere opplysninger om påstått(e) overtredelse(r) og bevismateriale *
*


*
Konkurransetilsynet ber om at alle relevante dokumenter som angår eller har direkte forbindelse med de forhold som er anført i klagen, sendes til tilsynet.
  
Opplysninger om markedet 
*
*
*
*
  
Ønsket avgjørelse fra Konkurransetilsynet 
*
*
  
Henvendelse / saksanlegg til andre konkurransemyndigheter eller domstoler 


*


*
 
  
 

Sist endret: 14.02.2014

Ansvarlig for denne siden: Etterforskningsdirektør