JOSTEIN SOLBERG 2
Seksjonsleder Jostein Solberg i Konkurransetilsynet anbefaler flere ulike tiltak for å bedre konkurransen i apotekmarkedet.

Opplysninger

Relaterte arikler:

Ønsker flere aktører i apotekmarkedet

Apotekmarkedet domineres i dag av tre store kjeder, vertikalt integrert med hver sin grossist. Markeder med en slik struktur gir muligheter for uheldig samordning mellom aktørene. – Flere aktører i apotekmarkedet kan bidra til å utfordre markedsstrukturen og fremme konkurransen. Det er derfor viktig å unngå unødvendige etableringshindringer, sier seksjonsleder Jostein Solberg.

Konkurransetilsynet la i dag frem rapporten Konkurransen i Norge.

Tre kjeder dominerer
Dereguleringen av grossistmarkedet i 1995 og den nye apotekloven i 2001 har ført til store endringer i markedsstrukturen. Distribusjonsleddet i legemiddelmarkedet domineres i dag av tre store apotekkjeder med hver sin vertikalt integrerte grossist – markedet har fått en såkalt oligopolistisk struktur. Slike markeder gir muligheter for samordning mellom aktørene, som kan være i strid med konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling.

Selv om den nye apotekloven åpnet for friere etablering i detaljistleddet, er markedet fremdeles underlagt en rekke reguleringer begrunnet i ønsket om å beskytte folkehelsen og å begrense statens utgifter til legemidler. Disse reguleringene bør ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å ivareta formålet med dem.

Konkurransetilsynet mener grossistenes plikt til fullsortiment utgjør en betydelig etableringsbarriere som ikke er nødvendig for å sikre legemiddelforsyningen i Norge. For å fremme konkurransen er det også viktig at alle aktørene i markedet har tilgang til nødvendig infrastruktur på konkurransenøytrale vilkår. Derfor kan det være uheldig at en bransjeorganisasjon som Apotekforeningen administrerer viktige deler av infrastrukturen.

I tillegg mener Konkurransetilsynet at økt netthandel og en videre utvidelse av ordningen med salg av reseptfrie legemidler utenom apotek kan bidra til å fremme reell priskonkurranse mellom apotekkjedene.


Anbefalinger / tiltak:

  • Fullsortimentskravet bør oppheves.
  • Nødvendig infrastruktur bør reguleres for å sikre like konkurransevilkår.
  • Bedre muligheter for markedsføring kan bidra til økt prisbevissthet og styrket konkurranse.
  • Ordningen med salg av visse reseptfrie legemidler utenom apotek (LUA-ordningen) virker positivt på konkurransen, og bør utvides så langt det er helsefaglig forsvarlig.
  • Netthandel innen forsvarlige rammer kan bidra til å fremme reell priskonkurranse mellom apotekkjedene.

 

Les mer i rapporten Konkurransen i Norge (pdf)

 

Sist endret: 18.02.2009

Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør