JOSO_240
Jonn Ola Sørensen, juridisk direktør i Konkurransetilsynet, er svært tilfreds med den nye bestemmelsen om gjennomføringsforbud.

Nye regler om gjennomføringsforbud

Fra 1. juli 2008 er det forbudt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp som er meldepliktige etter konkurranseloven, før Konkurransetilsynet har behandlet saken. Samtidig blir det opp til partene selv å bestemme når de vil gi tilsynet melding om foretakssammenslutningen.
Fredag 20. juni sanksjonerte Kongen i statsråd lov om endringer i konkurranseloven.

Tetter hull i loven
Juridisk direktør Jonn Ola Sørensen i Konkurransetilsynet er svært tilfreds med at det nå innføres gjennomføringsforbud fra dag én for fusjoner og oppkjøp (foretakssammenslutninger) som er meldepliktige etter konkurranseloven.

- I dag er det bare forbudt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp fra det tidspunkt som partene pålegges å innlevere en såkalt fullstendig melding. Vi har imidlertid opplevd at foretakssammenslutninger har blitt gjennomført før dette tidspunktet, noe som vanskeliggjør tilsynets saksbehandling og mulighet for et effektivt inngrep. Nå er altså dette "hullet" i loven tettet igjen, sier Sørensen.
 
Ingen bestemt frist
Samtidig er det en fordel for foretak at det ikke lenger vil gjelde en bestemt frist for å melde foretakssammenslutninger til Konkurransetilsynet ved en såkalt alminnelig melding. I dag må meldepliktige foretakssammenslutninger inngis senest når endelig avtale er inngått eller kontroll er overtatt. Fra 1. juli er det imidlertid opp til partene selv å bestemme når slik melding skal inngis, så lenge partene ikke har begynt å gjennomføre foretakssammenslutningen.

Når en foretakssammenslutning så er meldt til Konkurransetilsynet ved alminnelig melding, gjelder gjennomføringsforbudet frem til fristen på 15 virkedager for å pålegge såkalt fullstendig melding er utløpt. Dersom Konkurransetilsynet pålegger fullstendig melding, fortsetter gjennomføringsforbudet å gjelde inntil tilsynet varsler at inngrep kan bli aktuelt, og tilsynet kan også bestemme at gjennomføringsforbudet skal gjelde helt frem til saken er endelig avgjort.
 
Mer effektiv saksbehandling
Det gjøres også enkelte endringer i reglene (§ 18 andre ledd) om hvilke opplysninger som skal meldes til tilsynet i forbindelse med en foretakssammenslutning.

- Dette vil effektivisere Konkurransetilsynets saksbehandling, og vil også være til fordel for foretakene, ettersom vi nå raskere kan klarere uproblematiske fusjoner eller oppkjøp, forklarer Sørensen.
 
Lovendringene medfører også at Kongen i statsråd nå kan tillate en foretakssammenslutning før en klage over et vedtak av Konkurransetilsynet er behandlet av departementet. Dessuten har Konkurransetilsynet nå selv fått mulighet til å forlenge fristen for behandling av foretakssammenslutninger med 25 virkedager dersom partene foreslår avhjelpende tiltak.


> Se Fornyings- og administrasjonsdepartementets pressemelding
> Se departementets gjennomgang av endringene

 

Sist endret: 04.11.2008

Ansvarlig for denne siden: Administrasjonsdirektør