Anneline Vinsgård Hires
– Avgjørelsen fra KOFA innebærer at Bufetat i fremtiden slipper å kunngjøre i de tilfeller man kjøper enkeltplasser til barn, sier direktør for offentlige anskaffelser Anneline Vingsgård.

Opplysninger

Kontaktpersoner:
  • Direktør offentlige anskaffelser
    Telefon: 55 59 76 35
    Mobiltelefon: 97472717
    E-post: ANVI@kt.no


KOFA: Enkeltkjøpene av institusjonsplasser til barn var ikke ulovlige

Dette fastslår Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i forbindelse med behandlingen av NHOs klage på Bufetats enkeltkjøp av institusjonsplasser til barn. Avtalene var inngått uten forutgående kunngjort konkurranse om oppdragene. Det er første gang klagenemnda har tatt stilling til spørsmålet om kunngjøringsplikt, og avgjørelsen innebærer at Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat) i fremtiden slipper å kunngjøre i de tilfeller man kjøper enkeltplasser til barn.

– Klagenemnda har kommet til at enkeltkjøpene ikke er omfattet av forskrift om offentlige anskaffelser fordi slike avtaler har helt spesielle særtrekk hvor hovedformålet er å finne tiltak som er til det beste for det enkelte barn som skal plasseres, sier direktør for offentlige anskaffelser Anneline Vingsgård.

Det økonomiske elementet, som må være tilstede for at det skal være en kontrakt, er så underordnet ved enkeltplassering av barn at forskriften ikke kommer til anvendelse på slike avtaler.

– Bufetat har dermed ikke inngått en ulovlig direkteanskaffelse og kan dermed heller ikke bøtelegges, sier Vingsgård.

Rammeavtaler er likevel kunngjøringspliktige
Ved inngåelse av rammeavtaler om institusjonsplassering av barn vil offentlige oppdragsgivere imidlertid måtte kunngjøre avtalene. En rammeavtale fastsetter generelle vilkår for senere avrop, og oppfyller forskriftens vilkår for å være en kontrakt. Unnlatelse av å kunngjøre slike avtaler vil derfor kunne utgjøre en ulovlig direkteanskaffelse.

– Men også for slike rammeavtaler er det barnets beste som gjelder, og oppdragsgiver har mulighet til å ivareta dette behovet ved utformingen av konkurransegrunnlaget, sier Vingsgård.

Klagenemnda kom også til at flere av kontraktene som var inngått med private godkjente barnevernsinstitusjoner falt utenfor direktivets regulering ettersom institusjonens oppgaver og ansvar overfor beboerne omfattes av unntaket i EØS-avtalen art 32, jf. artikkel 39, om "utøvelse av offentlig myndighet".

Saksdokument på kofa.no
2010-364 NHO - BUFETAT (pdf)

Sist endret: 05.08.2011

Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør