Ulovlig samarbeid

(§ 10 i konkurranseloven)
Eksempler på ulovlig samarbeid:

Prissamarbeid der konkurrenter avtaler hvilke priser de skal operere med.
Anbudssamarbeid der konkurrenter koordinerer priser og vilkår før et anbud eller tilbud legges inn.
Markedsdeling der konkurrenter avtaler å dele kunder eller områder mellom seg, fastsetter kvoter eller avtaler produktspesialisering.

Misbruk av dominerende stilling

(§ 11 i konkurranseloven)
Bedrifter som har en dominerende posisjon i et marked, må ikke begrense konkurransen ved å sette vilkår eller opptre på måter som stenger konkurrenter ute eller vanskeliggjør etableringen for nye aktører.

Taushetsplikt om kilders identitet

(§ 27 i konkurranseloven)

Bestemmelsen slår fast at: "Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for konkurransemyndighetene, har taushetsplikt om identiteten til foretak eller person som gir tips om overtredelse av § 10 eller § 11. Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter.[…]"

 

Regelen innebærer at den som sitter med informasjon som kan være relevant for å avdekke konkurransekriminalitet, kan videreformidle dette til Konkurransetilsynet uten risiko for selv å måtte stå frem.

Tips oss

Tips oss om brudd på konkurranseloven

Konkurransetilsynet ønsker tips om ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling – både fra personer og fra foretak.

Alle tips blir vurdert. Avhengig av innholdet kan Konkurransetilsynet sette i verk undersøkelser.

Skriftlige tips blir ikke besvart, med mindre Konkurransetilsynet vil be om ytterligere informasjon.

Tips kan sendes anonymt eller med navn.

Konkurransetilsynet har taushetsplikt om tipseres identitet. Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter.

Ved å oppgi navn og kontaktinformasjon gir du oss muligheten til å kontakte deg for å få ytterligere opplysninger, om nødvendig.

Bruk skjemaet nedenfor, eller ring vår tipstelefon: 55 59 75 55 (8.00–15.45).
Eventuelt kan du kontakte Erling Espeskog eller Vidar Erichsen direkte.

Espeskog og Erichsen er en del av Konkurrransetilsynets etterforskningsstab og har spesiell trening i å håndtere anonyme henvendelser.

Erling Espeskog
Spesialrådgiver
Mobil: +47 948 39 809
Epost: eres@kt.no
 
   

Vidar Erichsen,
Seniorrådgiver
Mobil: +47 911 29 409
Epost: vier@kt.no

 

 

Personer som har deltatt i ulovlig samarbeid risikerer bøter eller fengsel. Konkurransetilsynet har utarbeidet en veileder som beskriver personlig straffansvar i kartellsaker.

Den som varsler først og samarbeider, vil ikke bli anmeldt.

Tipsskjema (bokmål) (nynorsk)

Jeg har sett over at opplysningene jeg har skrevet inn er korrekte.

Film om ulovlig samarbeid

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Etterforskningsdirektør