Besøksadresse

Kontorlokaler:
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Sikker digital post

Dokument som inneheld teiepliktig informasjon kan sendast sikkert til og frå Konkurransetilsynet.

Sikker post til virksomheter via Altinn
 
Sende kryptert e-post >>

Elektronisk faktura

Leverandørar av varer og tenester til Konkurransetilsynet må nytte elektronisk faktura.

Fakturaer skal leverast i Elektronisk handels-format (EHF).

 

Vår elektroniske fakturaadresse er: 974 761 246

 

Merk fakturaen med referanse-nummeret som står i bestillinga.

 

Meir informasjon: 
Se DFØ sine nettsider >>

Organisasjonsnummer


974 761 246

Kontakt oss

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805  Bergen

Telefon: 55 59 75 00
Telefaks: 55 59 75 99

E-post: post@kt.no

Opningstider
Frå 15. mai til 14. september: måndag–fredag 8.00–15.00
Frå 15. september til 14. mai: måndag–fredag 8.00–15.45 

Kontakt Konkurransetilsynet dersom du kjenner til brot på konkurranselova.

Det er viktig at Konkurransetilsynet får informasjon om tilhøve som påverkar konkurransen på ein negativ måte. Ulovleg samarbeid og misbruk av dominerande stilling kan vere svært skadeleg og råkar i siste omgang forbrukarane og andre verksemder.

Send ein klage dersom du sjølv er utsett for åtferd som kan skade konkurransen. For å kunne ta stilling til klagen, er Konkurransetilsynet avhengig av å få detaljerte opplysningar om tilhøvet klagen gjeld. Klagen kan sendast med brev, eller ved å fylle ut eit elektronisk klageskjema.

Send eit tips

1) dersom du kjenner til eller har mistanke om brot på konkurranselova, men ikkje har nok informasjon til å sende ein formell klage. Alle tips blir registrerte og vurderte. Bruk vårt elektroniske tipsskjema, eller ring tipstelefonen: 55 59 75 55.

2) dersom du har tips om fusjonar eller oppkjøp som kan skade konkurransen. Bruk vårt elektroniske tipsskjema, eller ring tipstelefonen 55 59 76 30.

Andre førespurnader
Dersom du har spørsmål eller andre førespurnader til Konkurransetilsynet, kan du nytte skjemaet nedanfor.
For at vi skal kunne svare deg, må du skrive inn namn og kontaktinformasjon.

Du kan også ringe sentralbordet vårt på telefon 55 59 75 00.

Kontaktskjema

Det vises til personvernerklæringa når det gjeld handsaming av opplysninger du sender inn.

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør