Tipstelefon fusjoner og oppkjøp

55 59 76 30

Fusjoner og oppkjøp

Meldeplikt

Foretak plikter å gi Konkurransetilsynet melding om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll over andre virksomheter. I konkurranseloven brukes begrepet foretakssammenslutning. Hvis Konkurransetilsynet finner at en foretakssammenslutning kan føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen, kan tilsynet fatte vedtak om inngrep.

 

Fra 1.januar 2014 trer endringer i konkurranseloven i kraft. Den reviderte konkurranseloven innebærer en betydelig heving av terskelverdiene for når et foretak selv plikter å melde en foretakssammenslutning til Konkurransetilsynet. Det foreligger ikke lenger meldeplikt dersom de involverte foretak har en samlet omsetning på under 1 milliard kroner i Norge, eller dersom kun ett av foretakene har en årlig omsetning på over 100 millioner kroner i Norge.

 

Når Konkurransetilsynet finner rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes eller dersom det foreligger særlige hensyn som tilsier nærmere undersøkelse, kan tilsynet likevel pålegge meldeplikt for foretakssammenslutninger som ikke overstiger terskelverdiene. Et slikt pålegg må gis innen tre måneder etter at endelig avtale er inngått eller kontroll er ervervet.

 

Tips
Konkurransetilsynet ønsker tips om fusjoner og oppkjøp som kan være konkurranseskadelige.

Hevingen av terskelverdiene fører til at færre foretakssammenslutninger meldes til Konkurransetilsynet, og det er dermed viktig for tilsynet å få informasjon i form av tips om foretakssammenslutninger som kan være konkurranseskadelige.

Tips oss om fusjoner og oppkjøp

Konkurransetilsynet ønsker tips om fusjoner og oppkjøp som kan være konkurranseskadelige.

Alle tips blir vurdert, men det enkelte tips blir ikke besvart. Konkurransetilsynet vil igangsette nærmere undersøkelser, dersom dette vurderes nødvendig.

Konkurransetilsynet oppfordrer til å oppgi navn og kontaktinformasjon, men tips kan gis anonymt. Ved å oppgi kontaktinformasjon gir du tilsynet anledning til å ta kontakt ved behov for ytterligere opplysninger.

Konkurransetilsynet vil som hovedregel ha plikt til å gi innsyn i opplysninger tilsynet har mottatt. Det gjøres unntak for eventuelle taushetsbelagte opplysninger, eksempelvis forretningshemmeligheter. Spørsmål om innsyn, taushetsplikt og anonymitet kan besvares av tilsynets tipstelefon.

Hvis du ønsker å tipse anonymt, ring gjerne vår tipstelefon: 55 59 76 30 (kl. 8.00–15.45, mandag til og med fredag), eller benytt skjemaet nedenfor. (Bokmål) (Nynorsk)

KONTAKTOPPLYSNINGER (fylles ikke ut dersom det tipses anonymt)
 
 
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør