Christine Meyer og Jostein Skaar
Konkurransedirektør Christine Meyer og avdelingsdirektør Jostein Skaar. Foto: Marit Hommedal.

Nyhetsbrev

Delt løsning for bonus

Konkurransetilsynet anbefaler å videreføre bonusforbudet på de aller fleste rutene i Norge, men foreslår å oppheve forbudet på de tre største rutene mellom Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger.

– Vi vurderer at konkurransen er tilstrekkelig robust på disse tre mest trafikkerte rutene i landet til å anbefale at disse unntas fra bonusforbudet, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Hver av disse tre rutene har et passasjergrunnlag på godt over en million passasjerer i året.

– Tilsynet vurderer det som lite sannsynlig at selskapene vil redusere sin kapasitet betydelig på disse rutene dersom bonus tillates, sier Meyer.

Det er hensynet til konkurransen – og ikke konkurrenter – som har vært førende for Konkurransetilsynets anbefaling til Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet om bonus i luftfarten.

– Den store forskjellen i det norske luftfartsmarkedet dreier seg om flypassasjerene står overfor monopol eller konkurranse. En full oppheving av bonusforbudet kan føre til et vesentlig svekket rutetilbud og flere monopolruter, sier Meyer.

Videreføringen av bonusforbudet skal derfor sikre forbrukere og næringsliv fortsatt konkurranse på ruter med lavere passasjergrunnlag.

– Flypassasjerer på ruter med svakere trafikkgrunnlag skal også ha gleden av valgfrihet, lave priser og et godt rutetilbud. Konkurransetilsynet frykter at lojalitetsskapende bonusprogrammer på ruter med svakere passasjergrunnlag medfører at ruter legges ned, sier avdelingsdirektør Jostein Skaar.

Anbefalingen fra Konkurransetilsynet bygger på en konkurranseøkonomisk analyse av hvilke virkninger bonusprogrammer har for konkurransen i norsk luftfart. På bakgrunn av denne vurderingen har tilsynet også utredet hvorvidt det er hjemmel for å opprettholde et forbud innenfor rammene av konkurranselovens § 14.

 

Oppdatering 8.3.2012:

Konkurransetilsynets anbefaling – offentlig versjon med vedlegg

Konkurransetilsynets rapport til departementet er offentlig tilgjengelig i to versjoner – en sladdet offentlig versjon, der forretningshemmeligheter er unntatt, og en omskrevet, mer leservennlig versjon som kun inneholder offentlige opplysninger. Begge versjonene er lagt ut her:

Konkurransetilsynets anbefaling – omskrevet offentlig versjon (pdf)
> Konkurransetilsynets anbefaling – sladdet offentlig versjon (pdf)

Vedlegg: Oppsummering empiriske funn – Steen og Sørgard – offentlig versjon (pdf)
Vedlegg: Økonomiske virkninger – Steen og Sørgard – offentlig versjon (pdf)

> Oversendelsesbrev til departementet 3.2.2012 (pdf)

Vedlegg: Juridisk vurdering – konkurranseloven § 14 (pdf)


Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har sendt anbefalingen fra Konkurransetilsynet på høring. Høringsfristen er 16. mai 2012.
Se FADs hjemmeside for mer informasjon om høringen »


Andre dokumenter

> Kort sammendrag av Konkurransetilsynets anbefaling (pdf)
> Faktaark – bonusprogram i norsk luftfart (pdf)

 

Flyruter med konkurranse i 2002

   

Flyruter med konkurranse i 2012

     

Flyruter - forslag til unntak fra bonusforbudet

Flyruter       Flyruter       Flyruter  

Grafikk: Konkurransetilsynet
Til fri bruk for media.

                 

 

Christine Meyer og Jostein Skaar   Christine Meyer og Jostein Skaar    presseorientering om flybonus
Foto til fri bruk for pressen.
Foto: Konkurransetilsynet/Marit Hommedal.
  Foto til fri bruk for pressen.
Foto: Konkurransetilsynet/Linn Cathrin Olsen.
  Foto fra pressebrief. Til fri bruk for pressen.
Foto: Konkurransetilsynet/Linn Cathrin Olsen.

 

Kontaktpersoner

Christine Meyer
Konkurransedirektør
Telefon: 55 59 75 30
Mobiltelefon: 952 05 699
E-post: christine.meyer@kt.no

Torny Aarbakke
Kommunikasjonsdirektør
Telefon: 55 59 75 12
Mobiltelefon: 959 33 827
E-post: torny.aarbakke@kt.no

Ronny Turøy
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 55 59 76 32
Mobiltelefon: 917 13 195
E-post: ronny.turoy@kt.no  

Sist endret: 08.03.2012

Ansvarlig for denne siden: Kommunikasjonsdirektør